مارجاری آسانا یا مارجاری آسانا-بیتیل آسانا (Marjariasana – Bitilasana / Marjariasana)

معنی:

مارجاری، به معنی گربه است. این حرکت، شبیه گربه ای است که در حال کشش دادن به بدنش می باشد.

به این وضعیت، حرکت گربه- گاو هم می گویند(بیتیل به معنی گاو است)؛ که در این صورت، وضعیت با پشت گرد، گربه(ماجاری آسانا) و وضعیت با پشت گود، گاو(بیتیل آسانا) نامیده می شود.

 

تکنیک:

  • در حالت چهار دست و پا قرار بگیرید. کف دست ها را زیر شانه ها قرار دهید طوریکه انگشتان دست ها به سمت جلو باشند و زانوها را دقیقا زیر لگن قرار دهید. دست ها و رانها بایستی به زمین عمود باشند. زانوها می توانند کنار هم یا کمی از هم فاصله داشته باشند. این وضعیت شروع است که بالاتنه موازی زمین و نگاه به سمت زمین است.
  • به همراه دم، دنبالچه را به سمت سقف بالا بکشید، ناف را به سمت زمین بیاورید و پشت را گود کنید؛ سر را بالا ببرید.
  • به همراه بازدم، دنبالچه را داخل بکشید، ستون مهره را بالا بکشید و پشت را به سمت سقف برده و گرد کنید؛ سر را پایین بیاورید.
  • دقت کنید که در طول حرکت، آرنج ها صاف، و دست ها و پاها ثابت بمانند. 
  • نرم حرکت کنید و اجازه دهید ریتم تنفس بدنتان را هدایت کند.