پادماسانا (Padmasana)

معنی:

پادما، به معنی نیلوفر آبی است. این وضعیت، یکی از آساناهای مهم و مفید، و وضعیت مدیتیشن است.

این وضعیت یکی تر وضعیت های پایه ای است و اغلب در تنوع های شیرشاسانا و ساروانگ آسانا استفاده می شود.

در اولین فصل هاتا یوگا پرادیپیکا این وضعیت و تمرین کنترل نفس در آن، به صورت زیر توصیف می شود:

نشستن در پادماسانا و قرار دادن کف دستها روی هم، محکم فیکس کردن چانه بالای قفسه سینه و تمرکز روی برهمن، همزمان با انقباض مقعد، آپانا را بالا می آورد و با انقباض چانه، پرانا را پایین می آورند. با این کار فرد دانش بی نظیری را به لطف کندالینی به دست می آید که در این فرآیند بیدار می شود.

کندالینی، انرژی کیهانی الهی در بدن است.سمبل آن یک مار چنبره زده و خوابیده در پایین ترین مرکز بدن در ابتدای ستون مهره است. این انرژی بایستی بیدار شود و از طریق نادی سشومنا، کانالی که از طریق آن انرژی عصبی گذر می کند، و از طریق شش چاکرا، مراکز ظریف در بدن، چرخ های سیستم عصبی در ماشین بدن، از ستون مهره بالا و به مغز برود.

 

تکنیک:

  • روی زمین بنشینید و پاها را به روبرو صاف کنید.
  • پای راست را از زانو خم کنید، آن را با دست نگه دارید و در انتهای ران چپ قرار دهید، طوری که پاشنه راست نزدیک ناف باشد.
  • این بار زانوی چپ را خم کنید، آن را با دست بگیرید و آن را انتهای ران راست و نزدیک ناف قرار دهید.
  • کف هر دو پا بایستی به سمت سقف باشند.
  • از کف لگن تا گردن، ستون مهره بایستی صاف باشد. دست ها را می توانید سر زانوها در چین مودرا و یا در دیانی مودرا قرار دهید.
  • پس از مدتی جای پاها را عوض کنید.
  • از آنجا که اکثر افراد زانوهای منعطفی ندارند، در ابتدا ممکن است در اطراف زانو درد حس کنند. با مداومت در تمرین، درد به تدریج از بین می رود.

فواید:

  • هوشیار نگه داشتن ذهن به دلیل وضعیت پاها و پشت صاف
  • نشستی مفید برای تمرینات پرانایاما