پریقاسانا (Parighasana)

معنی:

پریقا، به معنی میله ای است که از آ« برای بستن در استفاده می شود. در این وضعیت، بدن شبیه به این میله است، به همین دلیل این وضعیت، پریقاسانا نام دارد.

 

تکنیک:

  • زانوها را روی زمین و کنار هم قرار دهید، طوریکه مچ پاها نیز کنار هم باشند. اگر زانوی حساس دارید، می توانید یک حوله زیر زانوها قرار دهید.
  • پای راست را به پهلوی راست کشیده کنید و آن را با تنه و زانوی چپ در یک خط نگه دارید. انگشتان پای راست را به طرف راست بچرخانید و عضلات پای راست را محکم کنید.
  • به همراه دم، دست ها را به طرفین باز کنید. دو نفس در این وضعیت باقی بمانید.
  • با بازدم، تنه و دست راست را به طرف پایین و پای کشیده شده ببرید. پشت دست راست را روی پای راست قرار دهید، دست چپ را بالا بیاورید و بازوی چپ را روی گوش چپ بکشید. کف دست راست را به طرف سقف نگه دارید.
  • در حالت پیشرفته، ساعد و پشت دست راست را روی ساق پای راست و سپس روی مچ قرار دهید و گوش راست را روی بازوی راست بگذارید. دست چپ را بالای سر ببرید و کف دست چپ را روی دست راست قرار دهید، طوریکه گوش چپ با بازوی چپ تماس داشته باشد.
  • در این وضعیت به اندازه 30 تا 60 ثانیه توقف کنید و به طور طبیعی نفس بکشید.
  • به همراه دم، تنه را به حالت عمودی و دست ها را به حالت صلیبی برگردانید. پای راست را خم کنید، زانوها و مچ پاها را کنار هم قرار دهید.
  • حرکت را در سمت دیگر تکرار کنید. در هر دو سمت به یک میزان توقف کنید.