پاریورتا پارشواکن آسانا (Parivrtta Parsvakonasana)

معنی:

پاریورتا به معنی چرخیدن است، پارشوا یعنی کنار یا پهلو؛ و کونا به معنی زاویه است. این وضعیت، وضعیت زاویه جانبی پیچ است.

 

تکنیک:

  • در تاداسانا بایستید.
  • به همراه دم، پاها را به اندازه حدودا 140 سانتی متر از هم باز کنید.(می توانید اینکار را با پرش انجام دهید)
  • دست ها را طرفین بدن و در خط شانه ها باز کنید. کف دست ها به سمت زمین باشند.
  • پای راست را 90 درجه به راست، و پای چپ را 60 درجه به راست بچرخانید.
  • زانوی چپ را صاف نگه دارید.
  • با بازدم، زانوی راست را خم کنید تا جاییکه ران راست موازی زمین شود و با ساق پای راست زاویه 90 درجه بسازد.
  • به همراه بازدم، تنه و پای چپ را بچرخانید و دست چپ را روی زانوی پای راست بیاورید. زیر بغل چپ را روی قسمت خارجی زانوی راست قرار دهید و کف دست چپ را روی زمین و بیرون لبه خارجی پای راست قرار دهید.(اگر ممکن نیست، آرنج چپ را به قسمت خارجی زانوی راست فشار دهید و هر دو دست را مطابق تصویر به وضعیت ناماسکارا مودرا بیاورید.)
  • به ستون مهره پیچ خوبی به راست بدهید، تنه را بچرخانید و دست راست را روی گوش راست بیاورید و به دست راست نگاه کنید.
  • پس از توقف کافی در حرکت، دست چپ را از زمین بردارید، تنه را بالا و به روبرو بیاورید و زانوها را صاف کنید و حرکت را در سمت دیگر انجام دهید.

 

فواید:

  • کمک بسیاری  به دفع مواد زائد از روده بزرگ