پاریورتا تریکوناسانا (Parivrtta Trikonasana)

معنی:

پاریورتا به معنی "چرخیدن حول یک محور" است. تری، یعنی "سه" و کونا یعنی "زاویه"؛ پس تریکونا به معنی "مثلث" است. این آسانای ایستاده، وضعیت مثلث پیچ است.

 

تکنیک:

 • در تاداسانا بایستید.
 • به همراه دم، پاها را حدودا یک متر از هم باز کنید. میتوانید اینکار را با پرش انجام دهید.
 • دست ها را در امتداد شانه ها و موازی با زمین، به طرفین باز کنید. کف دست ها به سمت زمین باشند.
 • ران و پای راست را 90 درجه به راست وپای چپ را 60 درجه به راست بچرخانید.
 • به همراه بازدم، تنه را به همراه پای چپ به سمت راست بچرخانید. کف دست چپ را نزدیک لبه خارجی پای راست، روی زمین بگذارید. اگر ممکن است، کف دست کاملا روی زمین باشد و اگر ممکن نیست دست راست را روی ساق پا و نزدیک مچ یا حتی روی یک آجر قرار دهید.
 • دست راست را در امتداد شانه و دست چپ بالا بکشید.
 • سر را بچرخانید و به شست راست نگاه کنید.
 • زانوها را صاف نگه دارید و به یاد داشته باشید تا لبه خارجی پای پای چپ را به خوبی روی زمین نگه دارید.
 • بعد ازتوقف کافی در حرکت، با دم، دست چپ را از زمین بلند کنید، تنه را بچرخانید و حرکت را در سمت دیگر انجام دهید.
 • برای برگشت از حرکت، با پرش یا یکی یکی پاها را کنار هم بیاورید و به تاداسانا برگردید.

 

فواید:

 • بهبود تنفس با بازکردن قفسه سینه