تاداسانا (Tadasana) یا ساماستیتی (Samasthiti)

معنی:

تادا(tada) به معنی کوه است. ساما(sama) یعنی قائم، راست و بیحرکت؛ و ستیتی(sthiti) یعنی ثابت ایستادن. بنابراین تاداسانا یعنی حرکتی که فرد در آن استوار و قائم مثل کوه می ایستند. این حرکت، پایه حرکات ایستاده است.

 

تکنیک:

  • صاف باستید و پاها را کنار هم قرار دهید. انگشت های شست و پاشنه های پاها یکدیگر را لمس کنند. گودی کف پاها را بالا بکشید.
  • کاسه زانوها را بالا بکشید و عضلات جلوی ران را به استخوان ران فشار دهید. دنبالچه را داخل بکشید.
  • ستون مهره و گردن را صاف کنید.
  • شانه را به عقب بچرخانید و کتف ها را به داخل هدایت کنید. قفسه سینه به سمت بالا کشیده شود.
  • دست ها را کنار رانها قرار دهید.