اوبایا پادانگشت آسانا (Ubhaya Padangusthasana)

معنی:

"اوبایا" به معنی "هردو" است و "پادانگوشتا" به معنی انگشت شست است.

تکنیک:
• روی زمین بنشینید و پاها را به روبه رو دراز کنید.
• زانوها را خم کنید و پاها را به لگن نزدیک کنید.
• با دست ها، انگشتان شست پاها را بگیرید، به همراه بازدم، پاها را به سمت بالا کشیده کنید و زانوها را صاف کنید. کاسه زانوها را به سمت ران ها بالا بکشید و تعادل خود را روی لگن پیدا کنید. تا می توانید ستون مهره را مقعر کنید.
• اگر بخواهید حرکت را از حالت دراز کشیده به پشت شروع کنید، نیاز به تمرین دارد. باید روی پشت بغلتید و تعادل خود را روی لگن پیدا کنید.


فواید:
• ایجاد وقار و زیبایی در بدن مشابه سایر حرکات تعادلی یوگا