اوشترآسانا (Ustrasana)

معنی:

اوشترا به معنی شتر است.  

 

تکنیک:

روی زمین زانو بزنید. ران ها و پاها را کنار هم نگه دارید. انگشتان پاها را به سمت عقب کشیده کنید و رویه پاها را روی زمین قرار دهید.

کف دست ها را روی لگن بگذارید. با کشش رانها، ستون مهره را به سمت عقب خم کنید و دنده ها را باز کنید.

به همراه بازدم، کف دست راست را روی پاشنه راست و کف دست چپ را روی پاشنه چپ قرار دهید. سپس اگر ممکن است کف دست ها را کف پاها قرار دهید.

با کف دست ها، کف پاها را فشار دهید، سر را عقب ببرید و ستون مهره را به سمت ران ها جلو بیاورید. رانها بایستی به زمین عمود باشند.

باسن را منقبض کنید، ستون مهره را مخصوصا در قسمت پشتی و دنبالچه، کشیده تر کنید و گردن را به سمت عقب بکشید.

با تنفس نرمال در این وضعیت توقف کنید و سپس دست ها را یکی یکی رها کنید و روی لگن قرار دهید.

روی زمین بنشینید و استراحت کنید.

 

فواید:

مفید برای افرادی که شانه های افتاده و یا پشت گرد دارند

تنظیم ستون مهره با کشش آن به عقب

مفید برای افراد مسن و حتی افرادی که ستون مهره آسیب دیده دارند