اوتکاتاسانا (Utkatasana)

معنی:

اوتکاتا، به معنی قدرتمند و قوی است. این آسانا شبیه نشستن روی یک صندلی فرضی است.

 

تکنیک:

• در تاداسانا بایستید. دست ها را بالای سر بیاورید و کف دست ها را روی هم قرار دهید(اوردوا ناماسکاراسانا).

• به همراه بازدم زانوها را خم کنید و تنه را پایین بیاورید تا زمانی که رانها موازی زمین شوند. پاشنه پاها را روی زمین فشار دهید.

• خیلی به جلو خم نشوید، قفسه سینه را تا جاییکه ممکن است به عقب بفرستید و به طور طبیعی نفس بکشید. دنبالچه را داخل بفرستید و کمر را گود نکنید.

• در حرکت به اندازه کافی توقف کنید. 30 ثانیه زمان مناسبی است.

• به همراه دم، پاها را صاف کنید و به تاداسانا برگردید.

می توانید در ابتدا و برای سادگی تمرین را با دیوار انجام دهید. کافیست پشت به دیوار قرار بگیرید و از دیوار حدود 45 سانتی متر فاصله بگیرید. با کمک دستها پشت را به دیوار تکیه دهید. همانطور که پشت به دیوار است، با بازدم زانوها را خم کنید و باسن را به سمت زمین پایین بیاورید. عضلات شکم را محکم کنید و کمر را به دیوار بچسبانید. بدون آنکه تماس با دیوار را از دست بدهید، دستها را بالای سربرده و کف دستها را روی هم قرار دهید.

 

فواید:

• تقویت مچ پاها و ماهیچه های پاها 

• مفید برای سوارکاران