اوتاناسانا (uttanasana)

معنی:

اوت (ut) لفظی است که نشاندهنده شدت است. فعل تان(tan) به معنی کشیدن است. در این آسانا، به ستون مهره یک کشش شدید داده میشود.

 

تکنیک:

• در تاداسانا بایستید.

• با بازدم تنه را به سمت جلو و پایین بکشید و دست ها را روی زمین بگذارید(در حالت نهایی،کف دستها را کنار پاها و پشت پاشنه های پا قرار می دهیم، ولی می توان در ابتدا فقط سرانگشتان را روی زمین یا حتی دست ها را روی دو آجر قرار داد)؛ زانوها را خم نکنید.

• سر را بالا نگه دارید و ستون مهره را بکشید.لگن را کمی به سمت جلو و به سمت سر بیاورید تا پاها به زمین عمود شوند. • با بازدم تنه را به پاها نزدیک تر کنید و سر را به سمت استخوان ساق پا بیاورید.

• برای برگشت از حرکت، با دم سر را از روی پاها بر دارید اما همچنان دست ها را روی زمین نگه دارید.

• با دم بعدی دست ها را از روی زمین بر داشته و به تاداسانا بر گردید.