کومباکاسانا (kumbhakasana) یا اوتیتا چاتورانگا دانداسانا (utthita chaturanga dandasana)

معنی:

کومباکا(kumbhak) به معنی "حبس نفس" است. در تنوعی از چرخه سلام بر خورشید، در این حرکت، نفس حبس می شود و سپس به حرکت بعدی در چرخه تبدیل می شود. 

اوتیتا(utthita) به معنی "بالا برده شده" و "کشیده شده" است. این آسانا، همان وضعیت (چاتورانگا دانداسانا) است که به دلیل صاف بودن آرنج ها، بدن بالاتر رفته است. 

 

تکنیک:

• در وضعیت چهار دست و پا قرار بگیرید. مچ دست ها دقیقا زیر شانه ها قرار بگیرند.

• پاها را یکی یکی عقب ببرید و انگشتان پاها را روی زمین قرار دهید.

• پاها را تا جایی عقب ببرید که بدن، از سر تا پاشنه، در یک خط قرار گیرد.

• عضلات شکم را محکم کنید و آنها را به سمت ستون مهره ببرید. دنبالچه را داخل بکشید و روی رانها را محکم کنید.

• گردن را کشیده کنید و به بین دست ها نگاه کنید.

این حرکت را می توان از آدوموکا شوان آسانا(سگ سرپایین) نیز آغاز کرد که در اینصورت تنه را پایین می آوریم تا بازوها بر زمین عمود شوند و شانه ها بالای مچ دستها قرار گیرند.