اوتیتا هاستا پادانگشت آسانا (Utthita Hasta Padangusthasana)

معنی:

اوتیتا به معنی کشیده شده است، هاستا به معنی دست و پادانگشتا یعنی انگشت شست پا. 

 

تکنیک:

• در تاداسانا بایستید.

• به همراه بازدم، زانوی راست را خم کنید و پای راست را بالا بیاورید. با انگشت شست، اشاره و میانی دست راست، شست پا را بگیرید.

• دست چپ را روی هیپ چپ بگذارید و تعادل خود را حفظ کنید. می توانید در این وضعیت به اندازه دو نفس توقف کنید.

• با بازدم، زانوی پای راست را صاف کنید و آن را کشیده کنید، اگر زانو صاف نمی شود از یک بند استفاده کنید و با کمک آن، پا را بگیرید. تا مهارت کافی را در این مرحله پیدا نکردید به مرحله بعدی نروید.

• پس از تمرین و وقتی در وضعیت استوار شدید، پای راست را با هر دودست بگیرید و آن را بالاتر بیاورید و با بازدم سر، بینی و نهایتا چانه را زیر زانوی پای راست قرار دهید.

• میتوانید پس از انجام هر مرحله به اندازه دو نفس توقف کنید.

• برای برگشت از حرکت، به تاداسانا برگردید و حرکت را در سمت دیگر انجام دهید.

 

فواید:

• قوی کردن ماهیچه های پا

• ایجاد استواری و وقار در بدن