اوتیتا پارشواکن آسانا (Utthita Parsvakonasana)

معنی:

"پارشوا" به معنی کنار یا پهلو؛ و "کونا" به معنی زاویه است. این وضعیت، وضعیت زاویه جانبی کشیده شده است.

 

تکنیک:

• به ویرابادرآسانای2 در سمت راست بروید.

• کف دست راست را روی زمین و کنار پای راست قرار دهید. دست چپ را روی گوش چپ بکشید. سر را بالا نگه دارید.(اگر دست راست به زمین نمی رسد، میتوانید از یک آجر استفاده کنید و دست را روی یک آجر قرار دهید.)

• قفسه سینه، لگن و پاها بایستی در یک صفحه باشند. در نتیجه قفسه سینه را بالا و عقب بکشید.

• تمام بدن مخصوصا ستون مهره را بکشید. 

• در زمان توقف در حرکت، عمیق و آرام نفس بکشید.

• برای برگشت، زانوی پای راست را صاف کنید و دست ها را در خط شانه ها برگردانید.

• حرکت را در سمت دیگر انجام دهید و سپس به تاداسانا برگردید(با پرش یا یکی یکی).

 

فواید:

• افزایش پایداری و استقامت