اوتیتا تریکوناسانا (Utthita Trikonasana)

معنی:

اوتیتا به معنی "کشیده شده" است. تری، یعنی "سه" و کونا یعنی "زاویه"؛ پس تریکونا به معنی "مثلث" است. این آسانای ایستاده، وضعیت مثلث کشیده شده است. 

 

تکنیک:

• در تاداسانا بایستید.

• پاها را حدودا یک متر از هم باز کنید. می توانید اینکار را با پرش انجام دهید. پاها را موازی هم و روبه جلو نگه دارید.

• دست ها را در امتداد شانه ها و موازی با زمین، به طرفین باز کنید. کف دست ها به سمت زمین باشند.

• ران و پای راست را 90 درجه به راست بچرخانید ولی تنه را به روبرو نگه دارید.

• پای چپ را کمی به داخل بچرخانید.

• به همراه بازدم، تنه را به سمت راست بکشید. کف دست راست را روی زمین و نزدیک قوزک پای راست، روی زمین بگذارید. اگر ممکن است، کف دست کاملا روی زمین باشد و اگر ممکن نیست دست راست را روی ساق پا و نزدیک مچ قرار دهید.

• دست چپ را در امتداد شانه بالا بکشید.

• پشت پاها، پشت قفسه سینه و لگن بایستی در یک صفحه باشند.

• سر را بچرخانید و به انگشت شست نگاه کنید.

• بعد ازتوقف کافی در حرکت، با دم، تنه و دست ها را بالا بیاورید و حرکت را در سمت دیگر انجام دهید.

• برای برگشت از حرکت، با پرش یا یکی یکی پاها را کنار هم بیاورید و به تاداسانا برگردید.

 

فواید:
• تقویت ماهیچه های پاها
• از بین بردن خشکی در پاها و لگن
• تصحیح نقص های مادرزادی کوچک در پاها و کمک به رشد آنها به طورمساوی
• از بین بردن کمردرد و گردن درد
• تقویت قوزک پاها
• انبساط قفسه سینه