ویرابادرآسانا 1(virabhadrasana 1)

معنی:

ورابادرا، نام یک قهرمان نیرومند بوده که توسط شیوا خلق شده است.

 

تکنیک:

• در تاداسانا بایستید.

• هر دو دست را بالای سر بیاورید و کف دست ها را روی هم قرار دهید.

• با پرش یا یکی یکی پاها را به اندازه حدودا 140 سانتی متر از هم باز کنید.

• به راست بچرخید و همزمان پای راست را 90 درجه به بیرون، پای چپ را به راست بچرخانید.

• زانوی راست را خم کنید تا جاییکه ران راست موازی زمین شود و ساق پای راست به زمین عمود شود.

• زانوی راست نباید از مچ پا جلوتر بیاید و باید با آن در یک خط باشد.

• پای چپ را بکشید و زانوی چپ را صاف کنید.

• صورت، قفسه سینه و زانوی راست باید به سمت انگشتان پای راست باشند.

• سر را بالا بیاورید و به دستها نگاه کنید.

• بعد از انجام حرکت در جهت مخالف، به تاداسانا برگردید(با پرش یا یکی یکی).

 

فواید:

• تقویت اراده