ویرابادرآسانا 2 (virabhadrasana 2)

معنی:

ورابادرا، نام یک قهرمان نیرومند بوده که توسط شیوا خلق شده است.

 

تکنیک:

• در تاداسانا بایستید.

• پاها را به اندازه حدودا 140 سانتی متر از هم باز کنید.(می توانید اینکار را با پرش انجام دهید)

• دست ها را طرفین بدن و در خط شانه ها قرار دهید. کف دست ها به سمت زمین باشند.

• پای راست را 90 درجه به راست، و پای چپ را کمی به راست بچرخانید.

• زانوی چپ را صاف نگه دارید.

• با بازدم، زانوی راست را خم کنید تا جاییکه ران راست موازی زمین شود و ساق پای راست به زمین عمود شود.

• زانوی راست نباید از مچ پا جلوتر بیاید و باید با آن در یک خط باشد.

• دست ها را در طرفین کشیده کنید، چنانکه دو نفر در طرفین ایستاده اند و دست ها را می کشند.

• سر را به راست بچرخانید و به دست راست نگاه کنید.

• پشت پاها، پشت تنه و لگن را در یک صفحه نگه دارید.

• بعد از انجام حرکت در جهت مخالف، به تاداسانا برگردید(با پرش یا یکی یکی).

 

فواید:

• تقویت اراده