ویرابادرآسانا 3 (virabhadrasana 3)

معنی:

ورابادرا، نام یک قهرمان نیرومند بوده که توسط شیوا خلق شده است.

 

تکنیک:

این وضعیت، ادامه تشدید شده حرکت ویرابادرآسانا 1، است. 

• به ویرابادرآسانای 1 بروید.

• به همراه بازدم، تنه را به جلو خم کنید و قفسه سینه را به ران راست نزدیک کنید. دست ها را صاف و کشیده و کف دست ها را روی هم نگه دارید. به اندازه دو نفس در این وضعیت توقف کنید.

• به همراه دم، با جلو کشیدن تنه و صاف کردن زانوی راست، پای چپ را از زمین بلند کنید. 

• پای راست را سفت کنید و آن را موازی زمین نگه دارید.

• پای چپ را بچرخانید تا جلوی پا موازی زمین شود.

• تمام بدن(به جز پای راست) با زمین موازی است.

• بدن را کشیده کنید، چنانکه دو نفر شما را می کشند؛ یک نفر دستان شما و نفر دیگر پای چپ شما را.

• با بازدم به ویرابادرآسانای1 برگردید.

• حرکت را در سمت دیگر انجام دهید.