وریکشاسانا (vrksasana)

معنی:

وریکشا به معنی درخت است.


تکنیک:
• در تاداسانا بایستید.
• زانوی راست را خم کنید و پاشنه راست را در بیخ ران پای چپ قرار دهید، به شکلی که انگشت های پا به سمت زمین باشند. زانو را به خارج ببرید.
• تعادل خود را روی پای چپ حفظ کنید.
• کف دست ها را روی هم قرار دهید و دست ها را بالای سر بکشید.