اوردوا موکا پسچی موتان آسانا (Urdhva Mukha Paschimottanasana)

معنی:

"اوردوا" به معنی بالا؛ و "موکا" به معنی صورت است. "اوردوا موکا" یعنی صورت به سمت بالا. "پسچی موتان آسانا" کشش شدید پشت است.

 

تکنیک:
• به "اوبایا پادانگشت آسانا" بروید.
• بعد از اینکه تعادل خود را پیدا کردید، شست ها را رها کنید و پاشنه ها را بگیرید.
• وقتی توانستید پاشنه پاها را بگیرید، انگشتان دست ها را کف پاها در هم قلاب کنید و تعادل خود را پیدا کنید.
• بدون از دست دادن وضعیت پاها، سر و تنه را به پاها نزدیک کنید، گردن را بالا بکشید و به همراه بازدم، پیشانی را روی زانوها قرار دهید.
• پاها و ستون مهره را کاملا کشیده کنید.
• برای برگشت از حرکت، به همراه دم، دست ها را رها کنید، پاها را خم کنید، آنها را روی زمین بگذارید و استراحت کنید.

 

فواید:
• ایجاد تعادل و وقار در بدن
• شکل دادن به ران ها و ساق پاها
• پیشگیری از فتق
• بهبود کمر درد
• تنظیم ارگانهای شکمی
• تنظیم کلیه ها، جوانسازی ستون مهره و بهبود گوارش