واشیشتاسانا (vasisthasana)

معنی:
واشیشتا، نام حکیم و فرزانه ای مشهور بوده و این آسانا به وی اختصاص داده شده است.

 

تکنیک:
• در تاداسانا بایستید. به جلو خم شوید، کف دست ها را روی زمین قرار دهید و پاها را 120 تا 150 سانتی متر عقب ببرید(طوری که می خواهید آدوموکا شوان آسانا انجام دهید).
• کل بدن را به سمت راست ببرید و تمام وزن بدن را روی دست و پای راست نگه دارید. تعادل خود را پیدا کنید. لبه خارجی پای راست باید محکم روی زمین قرار بگیرد. پای چپ را روی راست بگذارید. کف دست چپ را روی هیپ چپ قرار داده و تعادل خود را پیدا کنید. بدن را صاف نگه دارید.
• به همراه بازدم، زانوی چپ را خم کنید، بدن را کمی به جلو خم کنید و انگشت شست پای چپ را به کمک انگشت اشاره، میانی و شست دست چپ بگیرید. دست و پای چپ را بالا بکشید. تعادل خود را در این وضعیت پیدا کنید، دست ها و پاها را محکم نگه دارید.
• با تنفس عمیق به میزان کافی در حرکت توقف کنید.
• برای برگشت از حرکت، شست پا را رها کنید، پای چپ را روی پای راست قراردهید و دست چپ را روی هیپ چپ برگردانید.
• به همراه بازدم جهت را عوض کنید و بدن را به سمت چپ ببرید، طوریکه فقط روی دست و پای چپ تعادل خود را حفظ کنید. در این جهت دقیقا مثل سمت راست حرکت را تکرار کنید و به همان اندازه توقف کنید.

 

فواید:
• قوی کردن مچ دست ها و تقویت پاها
• تنظیم و تقویت ستون مهره مخصوصا در قسمت کمر و دنبالچه