باکاسانا (Bakasana)

معنی:
باکا به معنی ماهی خوار است. در این وضعیت، بدن همانند ماهیخواری است که روی استخری از آب خم شده است.


تکنیک:
• روی زمین چمباتمه بزنید و پاها را کنار هم نگه دارید. کف پاها و پاشنه ها را کاملا روی زمین قرار دهید. لگن را از زمین بلند کنید و تعادل خود را پیدا کنید.
• زانوها را باز کنید و تنه را جلو بیاورید.
• به همراه بازدم دست ها را دور پاهای خم شده ببرید و کف دست ها را روی زمین بگذارید.
• آرنج ها را خم کنید، پاشنه پاها را از زمین بردارید، تنه را بیشتر به سمت جلو ببرید و ساق پاها را پشت بازوها و نزدیک زیر بغل قرار دهید.
• به همراه بازدم، بدن را به سمت جلو هدایت کنید و انگشتان پاها را از زمین بردارید.
• دست ها را صاف و کشیده کنید و تعادل خود را روی دست ها پیدا کنید.
• در این وضعیت با تنفس عادی باقی بمانید.
• به همراه بازدم، آرنج ها را خم کنید، تنه را پایین بیاورید، پاها را از زیر بغل ها جدا کنید، روی زمین چمباتمه بزنید و استراحت کنید.

در حالت پیشرفته، این حرکت را از سالامبا شیرش آسانا2 یا موکا هاستا شیرش آسانا A می توان انجام داد.


فواید:
• افزایش شجاعت
• قدرت بخشیدن به دست ها
• تنظیم و تقویت ارگانهای شکمی با انقباض آنها
• تقویت مچ دست ها
• کشش ماهیچه های پشت
• افزایش انعطاف ستون مهره