آشتاواکراسانا(Astavakrasana)

معنی: 

آشتاواکرا نام فرزانه ای است و این حرکت به او اختصاص داده شده است.

 

تکنیک:
• صاف بایستید به طوری که پاهایتان حدود 45 سانتی متر از هم فاصله داشته باشند.
• زانو هایتان را خم کنید، کف دست راست را روی زمین بین پاها قرار دهید و کف دست چپ را خارج پای چپ روی زمین بگذارید.
• پای راست را روی بازوی راست بیاورید و پشت ران راست را روی بازوی راست و بالای آرنج بگذارید. پای چپ را جلو، بین دست ها و نزدیک دست راست بیاورید.
• به همراه بازدم هر دو پا را از زمین بلند کنید. پای چپ را روی قوزک پای راست بیاندازید و پاها را به سمت پهلوی راست کشیده کنید.
• دست راست بین رانها قرار دارد و آرنج آن کمی خم است. دست چپ بایستی صاف باشد. تعادل خود را روی دست ها حفظ کنید.
• بازدم کنید و آرنج ها را خم کنید، تنه و سر را پایین بیاورید تا زمانی که با زمین موازی شوند.
• برای برگشت از حرکت، دست ها را صاف کنید، تنه را بالا بیاورید، پاها را رها کنید و آنها را روی زمین قرار دهید.
• حرکت را در سمت دیگر تکرار کنید.

 

فواید:
• تقویت مچ دست ها
• تقویت دستها و شانه ها
• رشد و تقویت ماهیچه های شکمی
• بهبود تعادل بدن
• خونرسانی به ستون مهره و دفع سموم از آن