اوردوا دانداسانا (Urdhva Dandasana) یا آردها شیرش آسانا (Ardha Sirsasana)


معنی:
اوردوا به معنی بالا و داندا به معنی چوب است. این وضعیت شیرش آسانای نیمه نیز نامیده می شود.

 

تکنیک:
• از یک پتو یا مت چهارلا برای زیر سر استفاده کنید و کنار آن زانو بزنید.
• ساعدها را در وسط مت یا پتو قرار دهید به طوریکه فاصله بین آرنج ها بیشتر از عرض شانه نباشد.
• انگشتان دست ها را در هم قلاب کنید، به طوریکه کف دست ها کاپ شکل شوند. لبه خارجی دست ها را روی پتو یا مت قرار دهید. هنگامی که به حرکت می روید، انگشتان دست ها بایستی کاملا قفل باقی بمانند، اگر رها شوند یا شل باشند، وزن بدن روی آنها می افتد و دستها درد می گیرند، پس به یاد داشته باشید که آنها را خوب قفل کنید.
• تاج سر را روی پتو قرار دهید به طوریکه پس سر با کف دستها که کاپ شکل هستند، تماس داشته باشد. دقت کنید که پس سر یا پیشانی را روی زمین نگذارید، فقط تاج سر! برای این منظور زانوها را به سمت سر نزدیک کنید.
• بعد از اطمینان از محل صحیح سر، زانوها را از زمین بلند کنید، پاها را صاف کنید و انگشتان پاها را به سمت سر نزدیک کنید. سعی کنید پاشنه ها را به سمت زمین فشار دهید و پشت را صاف نگه دارید.
• قسمت میانی ستون مهره را کشیده کنید و چند ثانیه با نفس نرمال در این وضعیت توقف کنید.
• به همراه بازدم، پاشنه ها را از زمین بلند کنید و با عقب بردن لگن، انگشتان پا را از زمین بلند کنید. هر دو پا را همزمان بالا بیاورید و آنها را حسابی محکم نگه دارید.
• با بازدم بعدی پاها را بالاتر ببرید تا جایی که با زمین موازی شوند.
• در این وضعیت، گردن و تنه به زمین عمود نیستند و کمی به سمت عقب متمایل شدند.

 

فواید:

• کلیه فواید شیرش آسانا
• تقویت ماهیچه های دستها، شانه ها و core، افزایش قدرت و انعطاف آنها
• تقویت دیافراگم و قفسه سینه و در نتیجه بهبود فرآیند تنفس
• کمک به بازگشت خون به قلب
• آرامش ذهن و بدن
• افزایش قدرت و انعطاف مفاصل مانند سایر حرکات معکوس
• افزایش قدرت پشت بدن و کاهش دردهای پشت
• کاهش استرس و اضطراب