پینداسانا (Pindasana)

معنی:
پیندا به معنی جنین می باشد.

 

تکنیک:
• به سالامبا ساروانگ آسانا بروید.
• پاها را در پادماسانا قرار دهید، اگر لازم شد می توانید از دستهایتان کمک بگیرید. قبل از اینکه این حرکت را انجام دهید، حتما در حالت نشسته توانایی خود را برای قرار گرفتن در وضعیت لوتوس یا پادماسانا  بسنجید. اگر در حال حاضر، نشستن در این وضعیت برایتان دشوار است، می توانید پاهایتان را در وضعیت چهارزانوی ساده یا لوتوس نیمه قرار دهید. این وضعیت همان اوردوا پادماسانا است.
• پاهای لوتوس شده را از مفصل لگن به سمت سر پایین بیاورید.
• ستون مهره را کشیده کنید و برای گرد کردن پشت فضا ایجاد کنید.
• سعی کنید تا حدی پشتتان را گرد کنید که ساق پاها با ابروها تماس پیدا کنند.
• وقتی تعادلتان را پیدا کردید، دست ها را دور رانها بیاورید و انگشتان دستها را در هم قلاب کنید یا با یک دست مچ دست دیگر را بگیرید.


فواید:
• هدایت ذهن به درون
• تقویت شانه ها
• تحریک چاکرای ششم
• از بین بردن یبوست و معده درد
• افزایش تعادل