سوپتا ویراسانا(Supta Virasana)

معنی:
"سوپتا" به معنی خوابیده است و "ویرا" به معنی قهرمان می باشد. این آسانا، وضعیت خوابیده نشست ویراسانا است.

 

تکنیک:
• در ویراسانا بنشینید.
• با همراه بازدم، تنه را به عقب ببرید و یکی یکی آرنج ها را روی زمین بگذارید.
• با برداشتن آرنج ها از روی زمین، دست ها را یکی یکی صاف کنید.
• در ابتدا، وقتی آرنج ها به زمین رسیدند، تاج سر را روی زمین بگذارید. به تدریج وقتی بدن آماده شد، پس سر و پشت را روی زمین بگذارید و دستها را کنار تنه، صاف کنید.
• دست ها را بالای سر ببرید و آنها را مطابق تصویر بکشید. تا هر زمان که راحتید در وضعیت توقف کنید.
• برای برگشت، دستها را کنار تنه بیاورید، آرنج ها را به زمین فشار دهید و به همراه بازدم بنشینید.
• در وضعیت فوق می توانید دستها را بالای سر بکشید و یا آنها را کنار تنه نگه دارید. دقت کنید که اگر دستان را بالای سر می برید، کتف ها را از زمین بلند نکنید.
• در ابتدا و برای راحتی می توانید زانوها را از هم باز کنید.


فواید:
• کشش ارگانهای شکمی و منطقه لگن
• حرکتی مفید برای ورزشکاران و افرادی که برای ساعات طولانی راه می روند یا می ایستند(خستگی پاها را از بین می برد)، بخصوص اگر به همراه ساروانگ آسانا انجام شود
• مناسب برای قبل از خواب شب(جهت رفع خستگی از پاها)