بیکرام یوگا

این سیستم یوگا، توسط "بیکرام چودری" و در سال 1971 معرفی شد.

Bikram Choudhury 2

بیکرام چودری(متولد1946)

کلاس بیکرام یوگا، گرم و شبیه سونا است و شما در این کلاس آن قدری عرق می کنید که انگار تا به حال عرق نکرده اید.

هوای این کلاس دارای 40/6 درجه گرما و 40 درصد رطوبت است. میزان تعرق در آن بسیار زیاد است و درنتیجه سموم از بدن خارج می شوند. ابداع کننده این سبک "بیکرام چودری" 26 وضعیت سنتی هاتا یوگا را به صورت یک توالی درآورده تا عملکرد صحیح هر سیستم بدن را معرفی کند. مانند  کلاس آشتانگا، در کلاس یوگای بیکرام همیشه یک توالی یکسان انجام می شود البته توالی حرکات با سبک آشتانگا متفاوت است. 

 

در مورد سایر سبک های یوگا بیشتر بدانیم:
سبک های یوگا