هات یوگا

این سبک یوگا همانند بیکرام یوگا است و تنها تفاوت بین بیکرام و هات یوگا این است که توالی حرکات با توالی بیکرام کمی تفاوت دارد.

 

در مورد سایر سبک های یوگا بیشتر بدانیم:
سبک های یوگا