یاما

اولین عضو آشتانگا یوگا، یاما است. یاما درارتباط با استانداردهای اخلاقی و احساس درستی ما ست و تمرکز آن روی رفتار و چگونگی عملکردمان در زندگی، در مقابل دیگران می باشد. یاما ها بیانگر یک سری از قوانین اخلاقی در جهت زندگی ای درست هستند؛ الزاماتی شخصی تا خوب زندگی کنیم. همه یاما ها همانطور که باید در کردار و کلام ما رعایت شوند، در افکارمان نیز باید مورد توجه قرار گیرند. 

یاماها تمریناتی جهانی هستند که میتوان آنها را به بهترین نحو به صورت گفته طلایی زیر تفسیر کرد:
"با دیگران آنطوری رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار کنند."

همانطور که حکیم ابوالقاسم فردوسی، می فرماید:

به آن چیز کانت نباشد پسند        تن دوست و دشمن بدان در مبند

پنج یاما عبارتند از:

آهیمسا(Ahimsa): عدم خشونت
ساتیا(Satya): راستی و صداقت
آستیا(Asteya): دزدی نکردن
برهماچاریا(Brahmacharya): پرهیزگاری
آپاری گراها(Aparigraha): عدم وابستگی و حرص نزدن