نیاما

دومین عضو آشتانگا یوگا، نیاما است. نیاما در لغت به معنای تکالیف یا رعایت های مثبت و سازنده برای خودمان است. نیاما ها فعالیت ها یا عاداتی برای زندگی سالم هستند که در رابطه با انضباط شخصی و ملاحظات معنوی مي باشند. نیاماها قوانینی هستند که برای رشد شخصیت خودمان بایستی رعایت کنیم.


پنج نیاما عبارتند از:

شائوچا(Sauca): نظافت و پاکیزگی
سانتوشا(Santosa): قناعت
تاپاس(Tapas): ریاضت معنوی
سوادهیایا(Svadhyaya): مطالعه کتب مقدس و خود شناسی
ایشوارا پرانیدانا(Isvarapranidhana): تسلیم شدن به خدا