atremehr 

 

 هدف یوگا یک چیز است، یکی شدن روح فردی با روح کیهانی؛ پیوستگی و یگانگی جسم و ذهن، و ذهن با روح. یوگا کمک می کند تا از کالبد خود معبدی بسازیم که مانند روح ما پاک و منزه باشد.

آقای آیینگار در کتاب درخت یوگا بیان می کنند: هرگز در مقام مقایسه کارها و طریقت های افراد با یکدیگر نباشید. نگویید که شما بهتر یوگا را انجام می دهید یا یوگای این مکتب از آن مکتب بهتر است. تنها یک یوگا وجود دارد، همانطور که یک جهان وجود دارد و یک نوع بشریت در جهان موجود است.

سیستم های متفاوت یوگا، صرفا از مسیرهای متفاوتی به سمت هدف واحد یوگا حرکت می کنند ولی همانطور که حتی نام یوگا هم نمایانگر وحدت و یکپارچگی آن است، نمی بایست به تجزیه و تقسیم چیزی پرداخت که هدف آن یکی کردن جسم و روح افراد جامعه است.

هدف از تقسیم بندی زیر، صرفا آشنایی شما با سبک های متفاوت یوگاست تا برای رسیدن به هدف یگانه یوگا، آن سبکی را انتخاب کنید که با شرایط جسمانی و روحی شما بیشترین همخوانی را دارد.

 

انواع هاتا یوگا(بر اساس حروف الفبا):

آشتانگا یوگا

آکرو وینیاسا

آینگار یوگا

بیکرام یوگا 

ساتیاناندا یوگا(بیهار یوگا)

شیواناندا یوگا

وینیاسا فلو یوگا

هات یوگا

هاتا یوگا

یین یوگا

یوگای خنده

وینیاسا یوگای بارداری