آشنایی با پرانایاما

پرانا

آشنایی با پرانایاما...

 

پرانایاما به طور کلی به صورت کنترل تنفس معنی می شود. اگرچه این معنی ممکن است در مقابل تمرینات بدنی، درست به نظر بیاید، ولی معنی کامل را نمی رساند.
لغت "پرانایاما"، از دو ریشه تشکیل شده است: "پرانا" و "آیاما".

پرانا به معنی انرژی حیاتی و یا نیروی زندگی است. پرانا، نیرویی است که در همه چیز وجود دارد، جاندار یا بی جان. اگرچه پرانا، به طور نزدیکی به هوایی که نفس می کشیم، مربوط است، از هوا یا اکسیژن بسیار لطیف تر است. بنابراین، پرانایاما نباید صرفا به صورت تمرینات تنفسی به منظور اکسیژن رسانی بیشتر به ریه ها، در نظر گرفته شود. پرانایاما از تنفس استفاده می کند تا روی جریان پرانا، در نادیها یا کانال های انرژی پرانامایا کوشا یا بدن انرژی تأثیر بگذارد.
آیاما به معنی بسط دادن و یا گسترش دادن است.

در نتیجه لغت پرانایاما، یعنی بسط دادن ابعاد پرانا. تکنیک های پرانایاما، متدی هستند تا بتوان نیروی حیاتی را فعال و تنظیم کرد تا فراتر از حدود نرمال یا محدودیت ها رود که نتیجه آن سطح ارتعاش بالاتر انرژی است.


در پرانایاما، نفس 4 جنبه مهم دارد:
1. پوراکا(Pooraka) یا دم
2. رچاکا(Rechaka) یا بازدم
3. آنتار کومباکا(Antar Kumbhaka) یا حبس دم
4. باهیر کومباکا(Bahir Kumbhaka) یا حبس بازدم
تمرین های متفاوت پرانایاما شامل تکنیک های متنوعی هستند که از این 4 جنبه تنفس  استفاده می کنند. طرز دیگری از پرانایاما نیز وجود دارد که کوالا کومباکا(Kevala Kumbhaka) یا حبس خود به خود تنفس معنی می شود. این مرحله پیشرفته پرانایاماست که در مراحل بالای مدیتیشن اتفاق می افتد. در این وضعیت فعالیت ریه ها متوقف می شود و تنفس از حرکت می ایستد. در این زمان، حجابی که شخص را از دیدن جنبه لطیف زندگی باز می دارد، کنار می رود و دید بالاتری از واقعیت بدست می آید.


مهم ترین قسمت پرانایاما، کومباکا یا حبس نفس است. اگرچه برای انجام موفقیت آمیز آن، پیشرفت تدریجی کنترل روی عملکرد تنفس، ضروری است.
بنابراین، در تمرینات پرانایاما، و در ابتدا، تأکید بیشتر روی دم و بازدم است تا ریه ها تقویت شوند و سیستم های پرانیک و عصبی برای تمرین کومباکا متعادل شوند. این تمرینات، روی جریان پرانا در نادیها اثر می گذارند، آنها را تصفیه، منظم و فعال می کنند و در نتیجه باعث ایجاد ثبات ذهنی و فیزیکی میشوند.

 

نویسنده: نُوید عطرچین


منبع : کتاب Asana Pranayama Mudra Banda تألیف Swami Satyananda Saraswati