هاتا یوگا پرادیپیکا

هاتا یوگا

کهن ترین راهنمای جامع برای تمرینات پیشرفته هاتایوگا...

 

این رساله یکی از اولین رساله ها در هاتا یوگا می باشد، تمامی کتابهای جدید بر مبنای این رساله شکل گرفته اند. این اصلی ترین راه است. همه ما صرفا در این راه رشد کرده ایم و در این راه از شیوه های متفاوت بر آموخته های خود افزوده ایم.

"سوامی ویشنو دواناندا"

 

کتاب "هاتایوگا پرادیپیکا" یکی از مراجع اصلی یوگا به قلم "سوامی سوات ماراما" است. کتاب فوق تفسیر هاتا یوگا پرادیپیکا به قلم "سوامی ویشنو دواناندا" است.