من بدن خشک و غیر منعطفی دارم، آیا میتوانم تمرینات یوگا را انجام دهم؟

بله، اتفاقا شما کاندید بسیار مناسبی برای انجام تمرینات یوگا هستید. بسیاری از مردم فکر می کنند که برای  انجام تمرینات یوگا باید بدن منعطفی داشت، این طرز فکر مانند این است که شما فکر کنید برای یادگیری تنیس، باید بتوانید تنیس بازی کنید. همان طوری که هستید، بیایید و متوجه می شوید که تمرینات یوگا شما را منعطف می کند. این انعطاف در کنار قدرت، بدن شما را متعادل می کند و سیستم قلبی و عروقی را تقویت می کند. همه اینها در کنار احساس سلامت فیزیکی، نشاط کلی شما را فراهم می کند.