چرا گفته میشود که دو تا سه ساعت قبل از کلاس چیزی نخورید؟

در تمرینات یوگا حرکات پیچ انجام می دهیم، معکوس می شویم و به جلو و عقب خم می شویم. اگر وعده غذایی قبلی خود را به خوبی هضم نکرده باشید، توجه شما به صورت ناخوشایندی به محتویات معده جلب می شود.  اگر فردی هستید که سیستم هضم و جذبتان سریع عمل می کند و نگران گرسنه شدن یا ضعف در طول کلاس هستید، خوراکی مختصری30 دقیقه تا یک ساعت قبل از کلاس میل کنید. همانطور که انجام یوگا با معده پر خوب نیست، با حس گرسنگی نیز مناسب نمی باشد. به بدن خود سوخت لازم را به ترتیبی، برسانید که حین انجام حرکات، به عملیات هضم  مشغول نباشد.