آیا انجام تمرینات یوگا اثرات جانبی دارد؟

چنانچه با یک مربی باتجربه تمرین کنید، یوگا هیچ اثر منفی برایتان ندارد؛ همیشه به یاد داشته باشید که تمرینات یوگا فقط در راستای رسیدن به اثرات مطلوب است.