آیا تمرین یوگا به بهبود بیماری ها کمک می کند؟

یوگا جایگزینی برای درمان پزشکی نیست و با وجود اینکه به ذهن و بدن در کاهش استرس کمک می کند، در شرایط خاص باید طبق نظر پزشک و با مشورت وی انجام شود. در کنار همه این فواید، آرامش حاصل از آن، باعث می شود که بسیاری از بیماران تغییرات قابل توجهی را پس از انجام تمرینات یوگا احساس کنند.

 

بیشتر بخوانیم:

آیا یوگا بر گوارش موثر است؟