یوگا چیست؟

لغت یوگا از کلمه سانسکریت (yuj) آمده و به معنای پیوستگی و یکی کردن است. یوگا اتحاد بین جسم، ذهن، عواطف و خرد است.
گفته می شود که فرزانه هندی به نام "پاتانجلی" تمرین های یوگا را 2000 سال پیش تحت عنوان "یوگا سوترا" جمع-آوری کرد. سوترا مجموعه ای از196گفتار است که برای بسیاری از تمرین کننده های امروزه، راهنمایی فلسفی است؛ چرا که همه ابعاد زندگی را پوشش می دهد. هشت جنبه یوگا عبارتند از: یاما(انجام ندادنی ها، هنجارها و رفتارهای اجتماعی)، نیاما(مراقبات و رفتارهای تربیتی)، آسانا(وضعیت های بدنی و تنظیم بدن در آنها)، پرانایاما(نظم در تنفس)، پراتی آهارا(کنترل حس ها)، دارانا(تمرکز)، دیانا(مراقبه)، سامادهی(وضعیت غایی شناخت). در رسیدن به این هشت عامل از تصفیه رفتار خود در دنیای خارجی شروع می کنیم و سپس روی مسائل درونی تمرکز می کنیم تا زمانی که به ”سامادهی" برسیم. امروزه برای تمامی افراد و در هر سنی، تجربه یوگایی نشاط آور امکان پذیر شده است. با انجام تمرینات یوگا در می یابیم که چگونه می توان هر هشت مرحله یوگا را تجربه کرد.
امروزه اغلب افراد روی مرحله سوم تمرکز می کنند؛ آساناها که مجموعه ای از وضعیت های بدنی هستند، جهت تصفیه بدن طراحی شده اند و قدرت بدنی و استقامتی را به دنبال می آورند که برای مراقبه الزامی است.