چند بار در هفته باید تمرینات یوگا را انجام داد؟

حتی اگر شما در هفته فقط یک ساعت و نیم به انجام تمرینات بپردازید، باز هم از فوائد یوگا بهره مند می شوید. اگر بتوانید زمان بیشتری اختصاص دهید، مطمئنا بهره بیشتری خواهید برد. پیشنهاد ما این است که با هفته ای دو یا سه بار آغاز کنید و هر بار حداقل یک ساعت و نیم تمرین کنید. منظم باشید و تمرینات خود را همواره انجام دهید، به یاد داشته باشید که شرکت در کلاس ها به طور منظم و یک روز در هفته، بهتر از تمرینی نامنظم و هر از گاه است. اجازه ندهید محدودیت های زمانی یا اهداف غیر واقع بینانه مانعی در سر راه شما باشند.
آنچه در توانتان است انجام دهید و نگران نباشید. بعد ازمدتی خودتان حس می کنید که نیازمند تمرین بیشتری هستید و خود را در حالی می یابید که بیشتر و بیشتر یوگا می کنید. به خاطر داشته باشید که تمرینات یوگا را حداقل در شروع، تحت نظر مربی با سابقه ای، انجام دهید.