چرا یوگا با کشش ها و روش های دیگر تناسب اندام متفاوت است؟

یوگا فراتر از وضعیت های بدنی است. مسیر هشت مرحله ای پاتانجلی، نشان می دهد که چگونه تمرینات بدنی فقط یکی از جنبه های یوگا هستند. حتی اگر فقط تمرینات بدنی را هم در نظر بگیریم، یوگا منحصر به فرد است چراکه در انجام تمرینات، حرکات بدن وتلاطمات ذهن را با آهنگ تنفس مرتبط می کنیم. ارتباط ذهن، جسم و تنفس کمک می-کند تا توجه به درون معطوف شود که در نتیجه آن، یاد می گیریم الگوهای فکری را که به آنها عادت داریم، ببینیم، بدون آنکه روی آنها برچسب بگذاریم، قضاوتشان کنیم یا سعی کنیم که تغییرشان دهیم. از تجربیات لحظه به لحظه خود آگاه می شویم. این آگاهی کسب شده آن چیزی است که یوگا را یک تمرین می سازد نه یک کار یا هدفی که باید تکمیل شود. با انجام تمرینات یوگا، نه تنها بدن، که ذهن شما نیز منعطف می شود.
در تمرینات دیگر تمرکز صرفا بر روی سلامتی جسمانی است و بعد از یک کلاس عادی، فرد احساس خستگی می کند؛ ولی بعد از کلاس یوگا اینگونه نیست. تمرینات یوگا به شما احساس آرامش و شادابی ویژه ای را هدیه می کند.