Report comment

اتفاقی با عطرمهر آشنا شدم اما می تونم بگم یکی از اتفاقای خوب برای من بود. هم کلاس اشتانگا و هم وینیاسا رو تجربه کردم و می تونم بگم برای کسی مثل من که به دنبال فعالیت فیزیکی نسبتا شدید و تمرینات ذهنی است، کلاسای یوگای این موسسه ترکیب جذاب از هر دو رو ارایه میده.