Report comment

خوشحالم که این فرصت را پیدا کردم که از اینجا از همه پرسنل موسسه به ویژه نوید جان تشکر و قدردانی کنم. در موسسه عطر مهر و در کنار نوید جان فقط یوگا یاد نگرفتم بلکه خودم را بهتر شناختم و با کمک کارگاه هایی که نوید جان برگزار کردند و من شانس این را داشتم که شرکت کنم یاد گرفتم با مشکلات راحت تربرخورد کنم. با اینکه من کارمند هستم و مسیرم خیلی از موسسه دور هست اما حس و حال خوب بعد از یوگا تمام خستگی را از تنم دور میکنه. امیدوارم این اقبال را داشته باشم و بتونم از دانشو انرژی مثبت نوید جان حالا حالا ها بهره مند بشم.