Report comment

با تشکر از موسسه عطر مهر که با آینده نگری و مدیریت درست با شروع کرونا در زمانی کوتاه امکان شرکت در کلاس های انلاین را برای شرکت کنندگان فراهم کرده است.
شرکت در کلاس های انلاین ورزشی با اینکه تجربه ای کاملا جدید بود ولی همت و تلاش مربیان حاذق موسسه در برگزاری کلاس های انلاین باعث شد هیچ خلائی برای ما احساس نشود ، چه بسا که با کاهش زمان و هزینه های تردد و امکان برگزاری کلاس در هر مکان و جایی که برای شخص مقدور است و ذخیره انرژی و توان فیزیکی و مصرف کردن ان در تمرینات به جای هزینه کردن ان ها در ترافیک و مسیر باعث شده است که شرکت در کلاس های انلاین عطر مهر برای من دلپذیر باشد.