Report comment

تو این ۷، ۸ سالی که با نوید یوگا انجام می‌دم، واقعا نه فقط از نظر جسمی، از نظر انسانی تغییرات زیادی کردم. این بهبود جسمی و روانی رو مدیون تک تک کادر زحمتکش عطر مهر هستم ❤️