Report comment

من کلاس یوگای بارداری شرکت کردم و اینقددد عالی بود که مطمینم دیگه هیچ وقت یوگا رو با نوید جان کنار نمیذارم. اینقد آمادگی بدنیم عالی بود که واقعا تجربه زایمان طبیعی لذت بخشی داشتم. مرسی از موسسه عطر مهر و نوید عزیز