A

A
نزدیک به، به سمت

Abhinivesa
 چسبیدن به زندگی و ترس از اینکه با مردن، فرد ممکن است از دیگران برای همیشه جدا شود.

Abhyantara
درونی، در حالت تنفس

Acharya
استاد، آموزگار، فردی که فرضیه خاصی را پیشنهاد یا مطرح کرده است.

Adho
پایین

Adhyaya
 مطالعه

Adhibhautika-Roga
بیماری هایی که بر اثر عدم تعادل در عناصر پنجگانه خاک، هوا، آب، آتش و اتر در درون بدن انسان پدید می آیند. جراحاتی که به وسیله برخی از موجودات زنده مانند مار یا پلنگ در بدن پدید می آیند.

Adhidaivika-Roga
بیماری هایی که از طریق وراثت از والدین به کودکان آنان منتقل می شوند. برخی از امراض که بر اثر اعمال گذشته فرد یا بر اثر تقدیر و سرنوشت بروز کرده و یا در پیدایش آنها، تحولات ستارگان و قوای آسمانی موثرند.

Adhyatmika-Roga
بیماریها و آزارهایی که فرد برای خودش ایجاد می کند. از جمله بیماریهایی که بر اثر سوء استفاده یا کاربرد نادرست از اعضای بدن بوجود می آیند.

Adisesa
یک مار یا افعی افسانه ای که هزار سر دارد و نشیمنگاهی را برای ویشنو(Visnu) به وجود می آود و تکیه گاهی برای تمام جهان به شمار می آید.

Ahamkara
اِگو، به اصطلاح"من-سازنده"، قسمتی از کالبد ما که فعال و خودآگاه است.

Ahimsa
بدون خشونت، نه تنها به این معنا که از قتل و آزار موجودات زنده خودداری کنیم، بلکه با دیدگاهی مثبت و جامع به تمام موجودات زنده عشق و محبت و علاقه داشته باشیم.

Alamba
نگهدار، ساپورت

Amrta
شهد

Amrtamanthana
به هم زن شهد، مربوط به افسانه ای که در Ruranas وجود دارد.

Anahata
قلب

Ananda
رحمت، برکت، نشاط

Ananta
بیکران، نامحدود

Ardha
نیمه

Anandamaya-Kosa
لایه روحی نشاط، مرکز هستی، داخلی ترین طبقات پنجگانه که روح را می پوشانند. به Kosa  و Sarira رجوع کنید.

Anga
عضو

Anjali
دستان به هم پیوسته در حالت عبادت

Annamaya
مواد، از غذا تشکیل شده

Annamaya-Kosa
لایه آناتومیک تغذیه، کالبد هیولایی، برونی ترین از طبقات پوششی پنجگانه روح. به لغات Kosa  و Sarira هم رجوع کنید.

Antara
درونی، درون، داخل

Antara-Kumbhaka
نگهداشتن نفس پس از دم عمیق

Anuloma
با تار مو،  ارتقاء طبیعی

Aparigraha
آزادی از زر اندوزی و طمع ورزی، فقدان حرص و آز در جمع آوری آنچه که بیشتر از حداقل نیازهای اولیه یک انسان است.

Apauruseya
مکشوف شده، بوسیله انسان پدیدار نشده

Apavarga
آزادی، رستگاری، رهایی

Aram Bhavastha
شروع کردن، به عهده گرفتن، اولین مرحله از تمرین یوگا

Ardha
نیمه

Artha
وسیله، استعمال، امتیاز، علت، انگیزه، ثروت به عنوان یکی از علل ایجاد کننده حرص در آدمی

Asana
وضعیت، حالت، سومین مرحله از یوگا

Asmita
"من"- اصلی، حس فردیت، آگاهی از وجود ناب

Asrama
مرحله زندگی، چهار"Asrama" با دامنه های فعالیت متفاوت در زندگی وجود دارند. به لغات Brahmacharya، Garhasthya، Sannyasa، Vanprastha مراجعه کنید.

Astavakra
معلم روحانی شاه Janaka(Eight-Crooks)

Asteya
پرهیز از سرقت

Asva
اسب

Atharva Veda
یکی از چهار ودا، کتابهای مقدس هندوها

Atma,Atman
روح، درونی ترین خود، اساس زندگی

Atma-Dhyana
مدی تیشن بر روی"خود اعظم"

Atma-Samyama
تمام سازی یا تشکیل یک چیز یک دست از روح

Atman
به Atma رجوع کنید

Avastha
حالت، به Arambhavastha، Ghatavastha، Avastha، Nispattyastha، Parichayavastha مراجعه شود.

Avidya
نادانی

Ayama
حرکاتی شامل طولانی شدن، منبسط شدن، کشیده شدن، خودداری، کنترل و توقف

Ayur
زندگی

Ayurveda
دانش زندگی، علم تندرستی، پزشکی