B

Baddha
مهار کردن، کنترل کردن، گرفتن

Bahya
خارجی، بازدم

Bahaya-Kumbhaka
نگهداشتن تنفس بعد از بازدم عمیق

Baka
پرنده درنا

Bandha
قید، قفل، بانداژ، زنجیر، بستن یا حالت- یک حالت که در طی آن عده زیادی از اندامهای بدن جمع و کنترل می شوند.

Bhastrika
دم(در آهنگری)

Bheka
قورباغه

Bhagavad-Gita
نغمه ایزدی، مکالمات مقدس بین"کریشنا" و "آرجونای" ارابه ران و جنگجو. یکی از منابع مهم فلسفه هند که عصاره "اپانیشاد" ها به حساب می آید.

Bhagwan
متبرک، فرد مقدس

Bhairava
وحشتناک

Bhakti
عبادت، ستایش، عشق ورزی

Bhakti-Marga
یک طریقت توام با عشق و ایثار نسبت به خدای متعادل

Bhakti-Yoga
طریقتی برای شناسایی و یکی شدن فرد با وجود مقدس الهی از طریق ستایش عاشقانه و ایثار

Bharadvaja
پدر Drona

Bhati
درخشش، روشنایی، نور

Bhauma
زمینی، خاکی، به Sarvabhauma مراجعه کنید.

Bherunda
قوی، نوعی پرنده

Bhoga
لذت، احساس

Bhoga-Kala
هنر برای لذت

Bhrasta
افتاده

Bhuja
بازو، شانه، کتف

Bhujanga
کبری، مار بزرگ

Bitila

گاو

Brahma
اولین آفریدگار از تثلیث خدایان هندو، خالق، به واژه های Visnu و Siva هم رجوع کنید.

Brahmachari
فردی که از روی نذر یا عهد شیوه تجرد را پذیرفته است.

Brahmacharya
تجرد، تجرد به علت زندگی طلبگی، خویشتن داری، اولین Asramas یا آموزش زندگی

Brahman
روح متعالی، وجود مطلق

Brahmin
فردی از طبقه یا کاست روحانیون در جامعه طبقاتی هند که طبقه برتر در جامعه هند بود.

Buddha
در اصطلاح فرد روشن شده، فرد بیدار شده

Buddhi
هوش، دلیل، قوه تمیز، قضاوت

Buddhi-Samyama
جمع آوری و یکجا کردن هوش