C

Chakra
چرخ، دایره، "چاکرا" ها مراکزی از انرژی در بدن که مسئول تنظیم Prana در کالبد آدمی هستند. این مراکز در محل تقاطع "نادی" ها یا مجاری انرژی Ida، Pingala و Susumna قرار دارند.

Chakora
کبک

Chandra
ماه

Chandra-Nadi
مجرای انرژی قمری یا ماهوی، به واژه Ida مراجعه شود.

Charaka Samhita
رساله در زمینه "آیورودا" که برخی آن را از آثار پاتانجلی تصور می کنند.

Chatur
چهار

Chitta
ماهیت روحی-فکری که از ترکیب فکر، هوش و اگو پدیدار می شود.

Chittavritti
نوسانات فکر، الگوی رفتاری، شرایط حالت روانی، امواج فکری