E-F

Eka
یک

Ekagrata
توجه و تمرکز بر روی شیئ یا نقطه خاص، توجه زیاد، تمرکز تمام قابلیت های ذهنی بر روی یک نقطه

Ekagrata-Parinama
تغییر در تمرکز عمیق- سومین مرحله از مدیتیشن بر اساس شرحی که پاتانجلی نوشته است.