H

Hala
گاوآهن

Halahala
سمی که در جریان به هم زدن اقیانوس توسط دیوها و فرشتگان برای دسترسی به اکسیر حیات پدیدار شد. این سم توسط آفریدگار "شیوا" نوشیده شد تا از انهدام احتمالی بشریت جلوگیری شود.

Hamsa
قو

Hanuman
پسر خدای باد که به شکل میمون است

Hasta
دست

Hatha
قدرت، نیرو، بر ضد اراده و خواسته یک فرد

Hatha-Yoga
طریقتی برای آزاد شدن و یکی شدن فرد با روح بزرگ کیهانی، از طریق مراعات ریاضات سخت و متوازن کردن انرژی های خورشیدی و ماهوی در بدن انسان

Hatha yoga pradipika
متن مقدس و مهمی در زمینه "هاتایوگا" که توسط Svatmara نگاشته شده است.