J

Jala
شبکه، تور، شبکه ساختن، گیر افتادن، آب

Jalandhara Bandha
تکنیک قفل چانه

Jala-Neti
یکی از شش Kriyas در "هاتایوگا" که در طی آن رشته نخ یا جریان آب از یک سوراخ بینی وارد و از سوراخ دیگر آن خارج می شود.

Janu
زانو

Jathara
معده، شکم

Jaya
پیروزی، غلبه، موفقیت

Jiva
موجود زنده، آفریننده، روح فرد در تفریق و تشخیص نسبت به روح کیهانی

Jivamrta
اکسیر حیات

Jnana
دانش، از جمله دانش های استنباط شده در جریان مدیتیشن یا دانش های عالی مذهبی و فلسفی

Jnana-Marga
طریقت دانستن و آگاهی

Jnana-Samyama
تجمع و گردهم آوری دانش

Jnana-Yoga
طریقتی در راستای آزادشدن و اتصال فرد به روح اعظم به وسیله دانش و آگاهی

Jnanendriya
عضو حس، یکی از حواس پنجگانه شنیدن، لمس کردن، دیدن، چشیدن و بو کردن